نوشته‌ها

اشتباه حق هر انسانی است

قدم هفدهم اشتباه کردن حق هر انسانی است

قدم هفدهم اشتباه کردن حق هر انسانی است