نوشته‌ها

طرح جامع بیمه کوثر

کلوزهای بیمه مسئولیت کارفرما در برابر کارکنان طرح جامع بیمه کوثر

/
کلوزهای بیمه مسئولیت کارفرما در برابر کارکنان طرح جامع بیمه کوثر
بیمه مسئولیت در برابر کارکنان

معرفی کلوزهای بیمه مسئولیت کارفرما در برابر کارکنان و اشخاص ثالث

/
معرفی کلوزهای بیمه مسئولیت کارفرما در برابر کارکنان و اشخاص ثالث
آشنائی با اصول و مفاهیم بیمه

معرفی اصول بیمه مورد نیاز پیمانکاران

/
معرفی اصول بیمه مورد نیاز پیمانکاران